ALGEMENE VOORWAARDEN BULLS OMGEVING

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen uitgelegd:

 1. Aanbieding:
  Elk prijsaanbod dat Boston Bay doet door middel van publicatie op Bostonbay.nl of op welke andere wijze dan ook, dat niet specifiek bedoeld is voor een bepaalde Abonnee en dat door middel van schriftelijke melding of aanmelding op internet geaccepteerd kan worden.
 2. Abonnee:
  De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Boston Bay een abonnementsovereenkomst sluit.
 3. Abonnementsovereenkomst:
  Iedere overeenkomst tussen Boston Bay en een Abonnee, die de Abonnee recht geeft om gedurende de contractduur toegang te krijgen tot de gehele of een gedeelte van de website Bostonbay.nl en/of ander redactionele producten van Boston Bay.
 4. Abonnementsprijzen:
  De prijs van het abonnement als bedoeld in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden Abonnementen.
 5. Bostonbay.nl
  De website van Boston Bay met inbegrip van alle overige huidige en toekomstige digitale producten en diensten van Boston Bay.
 6. Boston Bay
  Boston Bay is gevestigd op de Radioweg 4, 1324KW te Almere, Nederland, ingeschreven onder KVK-nummer 72027525, met BTW-nummer NL001593929B42

Artikel 2. Algemeen

De Algemene Voorwaarden Abonnementen zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Boston Bay, alsmede op alle abonnementsovereenkomsten die tussen Boston Bay en een Abonnee gesloten worden. Algemene Voorwaarden van de Abonnee, of enige andere voorwaarden zijn niet van toepassing.

Indien een abonnementsovereenkomst wordt gesloten door twee of meer (rechts)personen, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verbintenissen die voortvloeien uit de abonnementsovereenkomst.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boston Bay is de Abonnee niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de abonnementsovereenkomst aan derden over te dragen. Boston Bay is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden Abonnementen te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden Abonnementen zullen in plaats van de onderhavige komen vanaf de datum van publicatie.

Artikel 3. Offertes, Aanbiedingen en prijzen

Alle aanbiedingen en offertes van Boston Bay zijn altijd éénmalig, vrijblijvend en geldig gedurende de in die offerte of aanbieding vermelde termijn. De door Boston Bay vermelde abonnementsprijzen zijn altijd inclusief omzetbelasting. Boston Bay is gerechtigd haar prijzen te verhogen. Prijsverhogingen gaan telkens in met ingang van de eerstvolgende nieuwe termijn van de abonnementsovereenkomst. Elke verhoging van de abonnementsprijzen zal tijdig kenbaar worden gemaakt. De prijzen vermeld in aanbiedingen en offertes gelden niet voor de voorgezette Abonnementsovereenkomst, tenzij Boston Bay uitdrukkelijk anders heeft vermeld. 

Artikel 4. Aanvang en duur

Een abonnementsovereenkomst is een feit door schriftelijke bevestiging van de totstandkoming van de abonnementsovereenkomst door Boston Bay na de betaling. De abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor de vooropgestelde duur van een jaar inclusief een proefperiode van 7 dagen. De overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd bij afloop van de in het abonnement voorziene termijn. Abonnementen worden nooit stilzwijgend verlengd. Tussentijds opzeggen kan middels het versturen van een mail naar info@bostonbay.nl. Wanneer een tussentijdse opzegging wordt gedaan na de 7 dagen (lees zeven dagen) proefperiode, zal het abonnement doorlopen tegen het resterend aantal openstaande maanden van het jaarcontract.

Artikel 5. Betaling

Betaling vindt plaats door middel van een online betaling of een bancaire overschrijving. Indien verschillende betalingsmogelijkheden worden geboden door Boston Bay zal betaling plaats hebben conform de keuzemogelijkheid die de Abonnee heeft verkozen. 

Het is de Abonnee uitdrukkelijk niet toegestaan de betaling van de abonnementsprijs op te schorten dan wel met enig bedrag te verrekenen. Wees ervan bewust dat online betalen extra kosten met zich mee kan brengen, waarvoor wij niet kunnen instaan en/of verantwoordelijk voor zijn.

Boston Bay zal niet in verzuim raken door een late verzending van een factuur. Het laattijdig zenden van een factuur door Boston Bay impliceert geen afstand van het recht op betaling door Boston Bay. De vordering verjaart alleen conform de wet.

Artikel 6. Incasso- en terugbetalingskosten

In het geval dat een openstaand bedrag na een schriftelijke herinnering vanuit Boston Bay, niet tijdig wordt betaald door de Abonnee, zal Boston Bay het dossier overdragen aan een incassobureau. De kosten die het incassobureau berekent richting de Abonnee vallen buiten de verantwoordelijkheid van Boston Bay en komen volledig ten koste van de Abonnee.

Artikel 7. Adres en bezorggegevens

De Abonnee draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Boston Bay aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Abonnee redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de abonnementsovereenkomst, tijdig aan Boston Bay worden verstrekt. Het risico van de juistheid en volledigheid van de door de Abonnee verstrekte informatie komt volledig voor rekening en risico van de Abonnee.

Artikel 8. Levering en herroepingsrecht

Boston Bay zal de grootst mogelijke zorg betrachten om voor tijdige en correcte levering zorg te dragen. Boston Bay behoudt zich het recht voor om op elk moment waarop zij dat wenst het product te wijzigen qua inhoud of verschijningsvorm, frequentie of distributiewijze. De Abonnee is gehouden op het moment van levering in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te reclameren.

De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, wordt direct beschikbaar gesteld na betaling. Door een betaling te doen aan Boston Bay geeft u toestemming voor directe levering (binnen de bedenktermijn) en ziet u dus af van het herroepingsrecht.

Klachten kunnen per e-mail worden gemeld richting Bostonbay.nl (info@bostonbay.nl). Boston Bay besteedt de uiterste zorg aan de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, accuratesse en actualiteit van de door haar opgenomen informatie. Zij verstrekt echter geen enkele garantie met betrekking tot de inhoudelijke juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit van die informatie.

Artikel 9. Bostonbay.nl

Het recht om toegang te krijgen tot (de producten van) Bostonbay.nl en gebruik te maken van de op de website opgenomen informatie is hoogstpersoonlijk voor één gebruiker en kan niet aan derden worden overgedragen, in gebruik gegeven, verhuurd of op andere wijze aan derden afgestaan worden, dan wel met derden gedeeld worden. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder derden niet begrepen, natuurlijke personen die behoren tot de gezinskring/privéhuishouding van de Abonnee, die de website gebruiken voor persoonlijke niet commerciële doeleinden.

Boston Bay kan haar inspanningsverbintenis ter zake van de internetdienst uitsluitend nakomen indien de Abonnee beschikt over de benodigde, geschikte computer- en randapparatuur en programmatuur. Sommige diensten die verkrijgbaar zijn via Bostonbay.nl zijn niet bij de abonnementsprijs inbegrepen. Indien er aanvullende kosten verbonden zijn aan de gebruikmaking van een dienst, zal Boston Bay de kosten daarvan uitdrukkelijk vermelden bij de aanmelding voor die dienst. Boston Bay levert Bostonbay.nl of andere afgeleide producten in de staat waarin deze zich bevindt ten tijde van het gebruik door de Abonnee (met alle gebreken en indien beschikbaar). Het risico terzake van voldoende kwaliteit, prestaties en accuratesse, van verbindingen en opgehaalde informatie ligt bij de Abonnee.

Boston Bay verleent geen enkele garantie met betrekking tot ongehinderd gebruik, afwezigheid van belemmeringen, afwezigheid van retentierechten, afwezigheid van inbreuk op intellectuele eigendommen van derden onafgebroken of foutloze toegang tot Bostonbay.nl noch enige andere garantie, die niet expliciet in deze Algemene Voorwaarden Abonnementen is opgenomen. Boston Bay zal de website met zorg onderhouden en beveiligen. Zij kan echter niet garanderen dat er op geen enkele wijze schade kan worden veroorzaakt aan hardware of software van de Abonnee door programmeringen van derden, die buiten de wil en de wetenschap van Boston Bay via het internet verspreid zijn. De Abonnee is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn hard- en software tegen de hiervoor bedoelde risico’s.

Artikel 10 – Intellectuele rechten

10.1 Boston Bay behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor op de tips, de rapporten en/of de overige producten van de geest die zij gebruiken, hebben gebruikt en/of hebben ontwikkeld en ten aanzien waarvan Boston Bay de auteursrechten en/of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of ten gelde kan maken. De Abonnee erkent en aanvaardt bijgevolg uitdrukkelijk dat de tips, de rapporten en de overige producten van Boston Bay vertrouwelijke informatie uitmaken, die uitsluitend ten aanzien van hem/haar openbaar wordt gemaakt. Het is de Abonnee dan ook uitdrukkelijk verboden om de tips, rapporten en/of de overige producten van Boston Bay, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

10.2 De Abonnee neemt er kennis van en aanvaardt uitdrukkelijk dat de Abonnee bij elke onrechtmatige verspreiding van de tips, rapporten en/of overige producten van rechtswege, zonder voorgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is van €10.000 euro aan Boston Bay, onverminderd het recht van Boston Bay om de werkelijk geleden schade te bewijzen.

10.3 Boston Bay heeft het recht om bij elke onrechtmatige verspreiding van de tips, de rapporten en/of overige producten bij aangetekend schrijven van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn, met onmiddellijke ingang een einde te stellen aan het abonnement van de Abonnee en heeft tevens het recht om een nieuwe aansluiting door de Abonnee, rechtstreeks of onrechtstreeks, te verhinderen.

10.4 De Abonnee erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat hij/zij zich zal onthouden van het stellen van welke daad dan ook, die onrechtmatig of schadelijk is voor de belangen van Boston Bay, haar leveranciers, serviceproviders of andere Abonnees en/of gebruikers van Bostonbay.nl. In het bijzonder zal de Abonnee Bostonbay.nl niet gebruiken op een wijze die Bostonbay.nl of de daaraan gekoppelde netwerken zou kunnen uitschakelen, overbelasten, benadelen en/of die de gebruikerservaring van elke willekeurige Abonnee van Bostonbay.nl op een negatieve wijze zou kunnen beïnvloeden. Bij een inbreuk op dit artikel is de Abonnee de vergoeding verschuldigd zoals uiteengezet in artikel 10.2 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11 – Risico’s

11.1 De Abonnee, de gebruiker en de eventuele bezoeker van de website Bostonbay.nl erkent en aanvaardt dat beleggen risico’s met zich meebrengt en dat Boston Bay hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld. De Abonnee, de gebruiker en de eventuele bezoeker van alle websites en digitale kanalen van Bostonbay, waaronder maar niet beperkt tot lezers en internetbezoekers, is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij gebruik maken van de informatie die aan hen ter beschikking wordt gesteld, waaronder maar niet beperkt tot de tips, de rapporten en/of andere producten van Boston Bay, en de gepubliceerde beleggingssuggesties (hierna de ‘Informatie en Suggesties’).

11.2 De Abonnee, de gebruiker en de eventuele bezoeker van de website Bostonbay.nl erkent en aanvaardt dat de Informatie en Suggesties op geen enkele wijze als een aanbieding en/of als beleggingsadvies kan worden beschouwd van Boston Bay en/of haar aangestelden en/of haar interne of externe medewerkers. De Informatie en Suggesties zijn op geen enkele wijze een vervanging van een deskundig advies. De Abonnee, de gebruiker en de eventuele bezoeker van de websites van Bostonbay.nl wordt geacht zelf na te gaan in welke mate de Informatie en Suggesties waardevol kan zijn en past binnen het risicoprofiel en de doelstellingen van de gekozen belegging. Boston Bay  en/of haar aangestelden en/of haar interne of externe medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen als gevolg van het overnemen van de Informatie en de Suggesties.

Artikel 12 – Privacy en gegevensbescherming

12.1 Boston Bay, met contactgegevens zoals vermeld in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden, is de verwerkingsverantwoordelijke. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Boston Bay van groot belang. Persoonlijke gegevens van de Abonnee worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Boston Bay zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en overige toepasselijke regelgeving met betrekking tot privacy en gegevensbescherming. Vanaf 1 maart 2021 zal Boston Bay de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt naleven.

12.2 De persoonsgegevens van de Abonnee zullen slechts verwerkt worden voor de doeleinden zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden en in overeenstemming met het Privacybeleid van Boston Bay. De Abonnee geeft de uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens verder aan te wenden voor de doeleinden zoals gespecificeerd in dit artikel.

12.3 In het kader van de dienstverlening worden de volgende persoonsgegevens van de Abonnee verzameld en verwerkt: voornaam, naam, bankrekeningnummer en e-mailadres. Boston Bay gebruikt de gegevens van de Abonnee voor de volgende doeleinden: om de inhoud van onze dienstverlening en haar website te verbeteren, voor het beheer van het account van de Abonnee, voor haar klantenadministratie en voor het beheer van haar website. De persoonsgegevens van de Abonnee kunnen tevens door Boston Bay worden gebruikt voor doeleinden van direct marketing. Boston Bay kan de persoonsgegevens van de Abonnees delen met haar commerciële partners, dit vanzelfsprekend steeds met strikte inachtneming van het toepasselijke recht. Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt om te informeren over het (opnieuw) aanbieden van diensten van Boston Bay en voor het doen van aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners. Hierbij tracht Boston Bay rekening te houden met de voorkeuren van de betrokkene om wiens persoonsgegevens het gaat. Indien de betrokkene zich wenst te verzetten tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, dient hij dit schriftelijk mee te delen en onder vermelding van ‘blokkering’ een notificatie sturen naar het volgende e-mailadres: info@bostonbay.nl.

12.4 De Abonnee aanvaardt dat Boston Bay de aan haar verstrekte persoonsgegevens kan gebruiken ten behoeve van haar eigen activiteiten.

12.5 Boston Bay zal telkens zorgen dat passende waarborgen worden geboden bij eventuele doorgifte aan derden, zodat een gelijkwaardige bescherming van de persoonsgegevens wordt gegarandeerd. Voor meer informatie omtrent de gebeurlijke passende waarborgen en een eventuele kopie van documenten die een dergelijke waarborg bieden, kan de Abonnee steeds een schrijven richten aan Boston Bay via een notificatie aan info@bostonbay.nl.

12.6 De persoonsgegevens van de Abonnee zullen drie jaar na de beëindiging van de overeenkomst automatisch uit de databanken van Boston Bay gewist worden, behoudens schriftelijk akkoord vanwege de Abonnee om deze te blijven aanwenden.

12.7 Boston Bay behoudt het recht om informatie aan openbare instanties te verschaffen, gebaseerd op een wettelijke of een door een rechterlijke instantie opgelegde verplichting.

12.8 Indien de Abonnee een bezoek brengt aan de website van Boston Bay (Bostonbay.nl) worden de onderstaande gegevens vastgelegd in een cookie. De Abonnee neemt er kennis van en aanvaardt dat Boston Bay deze cookies gebruikt om de onderstaande gegevens over een bezoek aan haar website te kunnen gebruiken: vaststellen van de identiteit van de betrokkene en om een volgend bezoek aan haar website te vergemakkelijken; onderzoeken van de doeltreffendheid van haar website. Indien de Abonnee dit niet wenst, kan het gebruik van cookies worden verhinderd door de browserinstellingen aan te passen. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website van Boston Bay wordt verminderd.

12.9 De Abonnee heeft het recht Boston Bay te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om een dergelijk recht uit te oefenen dient een kopie van het wettelijk geldige identiteitsbewijs van de Abonnee overgemaakt te worden. Indien de Abonnee verdere vragen of klachten heeft omtrent de uitoefening van deze rechten kan de Abonnee steeds verdere informatie verkrijgen bij Boston Bay op het hogervermelde adres. De Abonnee heeft ook het recht om klachten in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Na beëindiging van de overeenkomst, heeft de Abonnee ook het recht om de verleende toestemming op elk moment in te trekken voor de verwerking zoals bepaald in dit artikel, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. De persoonsgegevens zullen dan ook gewist worden indien geen andere wettelijk grondslag aanwezig is voor verwerking van de persoonsgegevens.

Artikel 13 – Betwistingen

Elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van de uitvoering en/of de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Lelystad, die uitsluitend oordeelt naar Nederlands recht.