Disclaimer & Privacy

Boston Bay, Radioweg 4, 1324KW te Almere, ingeschreven onder KVK-nummer 72027525, neemt de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de privacywetgeving. Het privacybeleid bevat informatie over de doeleinden waarvoor Boston Bay de gegevens gebruikt, hoe Boston Bay de gegevens behandelt en hoe de gebruikers [‘Gebruiker(s)’] hun rechten kunnen uitoefenen. Het aanmaken van een account bij Boston Bay impliceert de instemming van de Gebruikers met dit privacybeleid.

Privacybeleid

1.1 Indien u als Gebruiker een persoonlijke account aanmaakt via onze website en/of via de Boston Bay -applicatie of ons op enige andere wijze persoonsgegevens over uzelf bezorgt, verzamelen en verwerken we mogelijk de volgende persoonsgegevens: voornaam, naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer en e-mailadres. Als Gebruiker kunnen wij u telefonisch en/of per e-mail contacteren in het kader van uw abonnement. Uw e-mailadres geven we enkel door aan derden als u hierin toestemt.

1.2 Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om: de inhoud van onze dienstverlening en onze website te verbeteren, voor het beheer van uw account, voor onze klantenadministratie, om marktonderzoek te verrichten, voor het beheer van onze website en voor promotionele acties. 

1.3 De persoonsgegevens van de Gebruikers kunnen door Boston Bay worden gebruikt voor doeleinden van direct marketing. U geef hiervoor uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

1.4 Deze persoonsgegevens worden verwerkt door Boston Bay in Nederland. Indien er in een specifiek land een minder strikte bescherming geldt voor persoonsgegevens als binnen Nederland, dan zorgt Boston Bay ervoor dat eenzelfde beschermingsniveau wordt bereikt.

1.5 U hebt het recht op inzage en verbetering, na schriftelijke aanvraag. U heeft ook steeds het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens tegen de doorgiften aan derden. Als u ons uw telefoonnummer meedeelt, kunt u van ons telefonische oproepen krijgen met informatie over producten, diensten en opkomende acties. Als u ons uw e-mail adres meedeelt, kunt u van ons e-mails ontvangen met informatie over producten, diensten en eventuele acties. Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunt u bekomen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

1.6 Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website. Indien u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven handelingen kan u ons contacteren per brief op het adres vermeld bovenaan dit privacybeleid of per e-mail: info@bostonbay.nl.

1.7 Boston Bay houdt de persoonsgegevens van de Gebruikers slechts bij, zolang als nodig om de hierboven beschreven doeleinden te vervullen, zolang als de wet vereist of zoals aanbevolen door de privacycommissie. Informatie die wordt bijgehouden die verband houdt met de noodzakelijke administratieve opvolging van de registratie, wordt minstens drie jaar bijgehouden te tellen vanaf de aanmaak van het account. De Gebruikers kunnen op elk ogenblik het recht uitoefenen om toegang te krijgen tot hun eigen persoonsgegevens, deze aan te passen en desgewenst te verwijderen, in naleving van de toepasselijke wet over de bescherming van persoonsgegevens. Dat kan door een verzoek te sturen, voorzien van een kopie van een wettelijk geldend identiteitsbewijs naar het adres vermeld bovenaan dit privacybeleid met duidelijke uiteenzetting van het verzoek.

1.8 Boston Bay kan dit privacybeleid op elk moment wijzigen. Gewijzigde publicaties treden in werking twintig dagen na de publicatie op de website https://www.bostonbay.nl/ en zullen, voor zover als nodig, steeds ter goedkeuring worden voorgelegd.

1.9 Boston Bay is niet aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden, indien zij de gegevens op rechtmatige wijze heeft overgemaakt aan die derden.

1.10 Dit privacybeleid wordt uitsluitend uitgelegd overeenkomstig het Nederlands recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van dit privacybeleid zullen worden behandeld door de rechtbank in Lelystad.

 

Disclaimer

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat deze disclaimer van toepassing is op alle informatie die door Boston Bay gedeeld wordt op de website Bostonbay.nl en verspreid wordt via de tips, rapporten en/of in andere producten (de ‘Informatie’). Boston Bay streeft ernaar om haar diensten naar beste kunnen te verstrekken en zal daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar mag worden verwacht. Zij zal ernaar streven om de Informatie, grafieken, commentaren en/of overige analyses zo goed mogelijk proberen weer te geven, maar de Gebruiker erkent en aanvaardt dat de informatie aan wijzigingen onderhevig kan zijn en/of niet meer juist kan zijn. Boston Bay kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het kopen of verkopen van financiële producten op basis van de Informatie. Boston Bay garandeert niet dat de conclusies die zij formuleert en de signalen en/of de adviezen die gegeven worden resulteren in winst of verlies.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat beleggen risico’s impliceert en dat Boston Bay, noch haar aangestelden en/of haar interne/externe medewerkers op enige wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de gevolgen van de via de website Bostonbay.nl gedeelde informatie, tips, rapporten en/of producten. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor de keuzes die hij/zij maakt en neemt er kennis van dat het strikt verboden is om de Informatie, tips, rapporten en producten te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of deze op ene of andere wijze aan derden kenbaar te maken.

Verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet de eigendom zijn van Boston Bay worden slechts opgenomen om de Gebruiker te informeren. Boston Bay verleent geen enkele garantie en kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking van de inhoud van deze websites.

Wie geld belegt neemt een financieel risico. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager dan gemiddeld uitvallen en zullen meer schommelen naargelang het risico dat aan een belegging verbonden is. Iedere vorm van beleggen kent goede en slechte tijden. Winnende en verlieslatende transacties zullen elkaar afwisselen. Financiële markten kunnen extreem volatiel (beweeglijk) zijn. Zeer hevige koersbewegingen  kunnen niet voorzien of vermeden worden. Extreme koersbewegingen kunnen voor grote verliezen en grote winsten zorgen.

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst!